Khảo sát địa chất phục vụ xây dựng

Có 3 giai đoạn chính trong quy trình khảo sát địa chất công trình:

- Giai đoạn điều tra ban đầu

- Giai đoạn khảo sát sơ bộ

- Giai đoạn khảo sát chi tiết

- Mục đích của việc phân chia các giai đoạn để nhằm từng bước xác định mục tiêu và kế hoạch đề ra để thực hiện trong việc nghiên cứu, khảo sát địa chất công trình

- Tùy vào từng công trình cụ thể mà từng giai đoạn có khác nhau, có thể gộp chung các giai đoạn lại để giảm thiểu chi phí

CÁC GIAI ĐOẠN TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1 - Giai đoạn điều tra ban đầu

Mục đích của giai đoạn này là thu thập tài liệu ban đầu về phần địa chất công trình khu vực nghiên cứu, từ đó lên phương án cho các giai đoạn đều tra tiếp theo sau đó.

Thu thập tài liệu về các công trình lân cận, các công trình có cùng quy mô, kích cỡ, thu thập tài liệu về hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất, địa tầng khu vực, nguồn nước, chất lượng nước ngầm,...

Tổng hợp các kết quả thu thập được từ đó lập báo cáo khảo sát địa chất cho giai đoạn điều tra ban đầu.

2 - Giai đoạn khảo sát sơ bộ

Mục đích của giai đoạn này là thu thập tài liệu về các công trình đã khảo sát địa chất lân cận, tập hợp lại lấy kết quả phục vụ cho giai đoạn thiết kế sơ bộ hoặc thiết kế cơ sở 

Phương pháp thăm dò địa chất công trình áp dụng trong giai đoạn này là thăm dò địa vật lý, xuyên tĩnh, xuyên động,...

- Khoan xoay phá mẫu xác định địa tầng kết hợp với đóng SPT hiện trường

- Xác định nguồn nước và tính chất nguồn nước ngầm trong khu vực

3- Giai đoạn khảo sát chi tiết

Mục đích giai đoạn này là cung cấp chính xác số liệu địa chất công trình để phục vụ cho thiết kế chi tiết

Các công tác cần phải làm trong giai đoạn khảo sát chi tiết là

- Khoan lấy mẫu

- Thí nghiệm mẫu trong phòng

- Thí nghiệm SPT

- Thí nghiệm mẫu ba trục, nở hồng, cố kết,...

Tùy theo công trình cụ thể mà bố trí hố khan hay chiều sâu hố khoan khác nhau.